Badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb

Badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb Opis Badania parametrów pozwalających na określenie typu gleby, podstawowych cech fizycznych, zasobności w biogeny, wielkości kompleksu sorpcyjnego oraz poziomów zanieczyszczeń nieorganicznych oraz organicznych....

Badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków

Badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków Opis Badania parametrów fizyko-chemicznych wód, w celu określenia klasy czystości wód i określenia możliwości jej wykorzystania. U_D.18Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i...

Określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego

Określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Opis Ocena oddziaływania składowisk odpadów w oparciu o badanie wód...