UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII

Co robimy

Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego w skrócie UCTWiT jest operatorem łączącym świat nauki Uniwersytetu Opolskiego z szeroko pojętym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem UCTWiT jest komercjalizacja bezpośrednia wyników prac naukowych, upowszechnienie wiedzy, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. W ramach działalności UCTWiT udziela wsparcia pracownikom akademickim i przedsiębiorcom współpracującym lub rozpoczynającym współpracę z Uniwersytetem Opolskim na każdym z etapów:

  • pozyskiwania partnerów do prac zleconych i projektów badawczych,
  • przygotowania umów o współpracy,
  • przygotowania umów o zachowaniu poufności,
  • realizacji procesu realizacji prac zleconych,
  • rozliczenia prac zleconych,
  • ochrony własności intelektualnej,
  • komercjalizacji wyników badań i technologii.

 

NASZE ZADANIA:

Ocena potencjału wdrożeniowego wyników działalności naukowej (badań naukowych, prac rozwojowych, twórczości artystycznej) prowadzonej przez pracowników, studentów, uczestników studiów podyplomowych, doktorantów, współpracowników Uniwersytetu Opolskiego.

Wsparcie badaczy zainteresowanych realizacją projektów badawczo-rozwojowych oraz komercyjnych inicjatyw w poszukiwaniu zagranicznych i krajowych partnerów do projektów, w tym, w tym również przygotowanie umów, porozumień o współpracy.

Skuteczne przeprowadzanie procesów komercjalizacji wyników badań i technologii.

Prowadzenie bazy oferty dla biznesu oraz baz patentowych Uniwersytetu Opolskiego.

Wyznaczenie obszarów i możliwości efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wyszukiwanie rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz inwestorów i nabywców technologii.

Promocja wyników badań poprzez stronę www centrum oraz wydawnictwa informacyjno-promocyjne.

Popularyzacja nauki poprzez organizację wykładów uniwersyteckich, wydarzeń popularyzatorskich i innych inicjatyw.

Podnoszenie wiedzy pracowników Uniwersytetu Opolskiego z zakresu praw autorskich i pokrewnych, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań w ramach prowadzonych szkoleń.

 


Uniwersytet Opolski jest partnerem w ramach konsorcjum „Dolnośląskie Centrum Cyfryzacji i Przemysłu 4.0”.

Dolnośląskie Centrum Cyfryzacji i Przemysłu 4.0” powołanego przez Politechnikę Wrocławską. Jest to wspólne przedsięwzięcie wyższych uczelni, przedsiębiorstw, Izb Gospodarczych, stowarzyszeń działających na terenie Polski, które są zainteresowane działaniem na rzecz wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i cyfryzacji gospodarki oraz posiadają wysokie kompetencje w tym zakresie. Konsorcjum jest odpowiedzią na stale rosnące znaczenie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw oraz łączy zaawansowaną wiedzę z różnych obszarów badań i rozwoju z działaniami przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 to oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, których celem jest zwiększenie wydajności i elastyczności.

Głównym celem jaki stawiają sobie Partnerzy zawiązując Konsorcjum jest: wspólne inicjowanie, przygotowywanie oraz stwarzanie wszystkim Partnerom warunków zarówno do aplikowania, jak i do realizacji konkretnych projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i edukacyjnych przy aktywnym udziale podmiotów gospodarczych, wyższych uczelni, instytucji naukowo badawczych, izb gospodarczych i stowarzyszeń zainteresowanych innowacjami, a w szczególności wsparciem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, cyfryzacją gospodarki i implementacją przez przedsiębiorstwa rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, takich jak: łączność w technologii 5G, algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne, Internet Rzeczy (IoT), BIM (Building Information Modelling), chmura obliczeniowa, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), automatyka i robotyka, Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (Computer Integrated Manufacturing), cyber bezpieczeństwo, technologie przyrostowe (druku 3D).

 


Uniwersytet Opolski jest członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej będącej organizacją samorządu gospodarczego, która reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności. Izba zrzesza ponad 450 przedsiębiorców.

Strona Opolskiej Izby Gospodarczej

Polecamy miesięcznik samorządu gospodarczego oraz Opolskiej Izby Gospodarczej „Forum Opolskiego Biznesu”.

Strona „Forum Opolskiego Biznesu”